Sunday, March 16, 2014

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB SUAMI ISTERI


Dalam institusi perkahwinan, Allah telah mengamanahkan tanggungjawab tertentu kepada pasangan suami isteri. Tanggungjawab ini merupakan ibadat yang mesti di tunaikan oleh pasangan dan perlaksanaan tanggungjawab sepertimana yang dihendaki Allah akan membawa kebahagiaan kepada keluarga. 

Oleh itu sebagai umatNya, pasangan suami isteri perlu bekerjasama dan bersefahaman dalam menjalani amanah Allah. Mereka patut mencontohi keluarga Rasulullah s.a.w. ke arah menjadikan rumahtangga sebagai syurga di dunia. Pejalanan hidup berumahtangga mestilah berpandukan ajaran Islam dan dijadikan tempat untuk merealisasikan ajaran tersebut secara menyeluruh.

NAFKAH

Pemberian nafkah oleh suami kepada keluarga merupakan satu tanggungjawab yang mesti ditunaikan. Nafkah tersebut merangkumi perbelanjaan makan minum, tempat tinggal, keselamatan dan perlindungan• Walaupun ia merupakan satu tanggungjawab, pemberian nafkah juga boleh diibaratkan sebagai sedekah kepada keluarga. Ini telah dijelaskan dalam hadith Nabi s.a.w yang bermaksud;

“Sesiapa yang memberi nafkah kepada isterinya, anaknya dan ahli keluarganya, maka ia (iaitu nafkah) yang diberikan adalah sedekah”. 
(Hadis Riwayat Ibn Majah)

Pemberian nafkah tersebut mengikut kemampuannya. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: 
“ Hendaklah menafkahkan orang-arang kaya itu dari kekayannya dan sesiapapun yang sempit rezekinya maka nafkahkanlah daripada apa yang Allah berikan padanya. Tidaklah Allah membebankan sesuatu jiwa itu kecuali sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Nanti bakal Allah jadikan selepas kesusahan itu kemudahan”.
(Surah al-Talaq: 7)

Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: 
“ Cukup berdosa ke atas orang yang menahan nafkah ke atas orang yang ditanggungnya”.
(Hadis Riwayat Muslim)

(a) Perbelanjaan Keluarga 
Aspek perbelanjaan keluarga ditekankan dalam al-Quran. Di sini disenaraikan beberapa contoh ayat dan hadith yang menekankan kepentingan perbelanjaan ke atas keluarga.

Firman Allah s.w.t. yang maksudnya : 
"Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, kerana Allah telah melebihkan orang lelaki (daripada beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang Ielaki telah membelanja (memberi nafkah) sebahagian daripada harta mereka."
(Surah al-Nisa' ayat 34)


Firman Allah s.w.t yang maksudnya :
“Wajiblah ke atas orang yang berkesanggupan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang sempit rezekinya itu ketika memberi nafkah menurut apa yang diberikan Allah kepadanya”.
(Surah al-Talaq ayat 7)

Sabda Nabi s.a.w yang maksudnya :
“Apabila kamu membelanjakan satu dinar atas nama Allah s.w.t. satu dinar untuk memerdekakan hamba, memerlukan dan satu untuk keluargamu, dinar yang kamu belanjakan ke atas keluargamu dianggap satu ibadah dan perbuatan yang mulia, dan kamu akan mendapat ganjaran melimpah daripada Allah s.w.t."
(Hadis Riwayat Muslim dan al-Tirmizi)

(b) Makan Minum dan Pakaian :
Menyediakan keperluan asas keluarga seperti makan, minum dan pakaian adalah tugas bapa. Firman Allah s.w.t yang maksudnya : 
“Makan dan minumlah kamu dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.
(Surah al-A'raf ayat 31)

Firman Allah s.w.t maksudnya :
“Wahai orang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik (halal) Kami berikan kepada kamu”.
(Surah al-Baqarah ayat172)

Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: 
“Ya Rasulullah, apakah hak isteri ke atas kami? Bersabda Rasulullah, “hendaklah engkau memberi makan kepadanya apabila engkau makan dan hendaklah memberikan pakaian kepadanya seperti mana engkau berpakaian”.
(Riwayat Abu Daud dan al-Nasa'i)

iii) Tempat tinggal :
Bapa bertanggungjawab menyediakan tempat tinggal yang sesuai untuk anak-anak dan isteri. Ini bagi menjamin keselamatan mereka. 
Firman Allah s.w.t. yang maksudnya : 
  “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu tinggal mengikut kemampuan kamu”.
(Surah al-Talq: 6)

iv) Keselamatan dan Perlindungan 
Hadith Nabi s.a.w menceritakan kepentingan mengawal keselamatan dan memberi perlindungan kepada keluarga. Perlindungan dan keselamatan yang diberikan kepada keluarga disamakan seperti seorang yang mati syahid. 

Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud :
“Sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan harta bendanya maka dia adalah syahid, sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan dirinya maka dia adalah syahid, sesiapa yang terbunuh kerana mempertahanknn agamanya maka dia adalah mati syahid dan sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan keluarganya maka dia adalah syahid”.
(Hadis Riwayat al-Tirmizi)

Dalam masyarakat sekarang di mana kedua suami isteri berkeria, tanggungjawab memberi nafkah tetap di tangan suami. WaIaubagaimana pun, isteri boleh membantu di mana yang sesuai. Sum6angan isteri kepada keluarga merupakan sedekah yang akan dibalas oleh Allah. 

MAS KAHWIN

Mas kahwin merupakan pemberian wajib yang diberikan oleh suami kepada isterinya setelah berlaku akad nikah. Dalam bayaran mas kahwin ini telah tertera dalam beberapa cantoh ayat Quran dan hadith seperti di bawah.

Maksudnya: 
“Berikan mas kahwin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang wajib, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian dari mas kahwin itu dengan senang hati maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Sabda Nabi s.a.w. yang maksudnya: 
“Mana-mana lelaki mengahwini perempuan atas sekurang-kurangnya mahar/ sebanyak-banyaknya tetapi tidak ada maksud hendak membayarkan dia kepada perempuan itu sebagai haknya, setelah itu ia mati dan padahal belum lagi ia tunaikan, maka ia bertemu nanti dengan Allah pada hari Qiamat termasuk ia dalam bahagian orang yang berzina. 
(Hadis Riwayat al-Tabarani dan al-Hakim)

LAYANAN YANG BAIK DAN SALING MENGHORMATI 
Suami isteri adalah individu asas dalam unit keluarga yang baru terbentuk. Hubungan yang tejalin ini akan membentuk caragaya interaksi dan hidup dalam keluarga. Hubungan rutin dan layanan akan menjadi pola caragaya kehidupan kelak. Oleh itu, suami isteri perlu membentuk hubungan dan memberi layanan yang sempurna.

Rasulullah s.a.w yang bermaksud :
“Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap isterinya. Dan akulah yang paling baik kepada isteriku.”
(Hadis Riwayat al-Tirmizi)

DIDIKAN

Suami sebagai pemimpin rumahtangga perlu dibekalkan ilmu pengetahuan supaya dapat membimbing keluarga dengan sempuma. Pemimpin berilmu dapat menerajui keluarga ke jalan Allh dan dapat membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Suami perlu menggunakan strategi yang kreatif dan berlemah-lembut semasa mendidik isteri. Oleh kerana keistimewaan kedudukan suami dalam rumahtangga, para suami perlu bersedia menunaikan tanggungjawabnya.

Firman Allah s.w.t yang maksudnya:
“Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian yang lain dan kerana mereka telah menafkahkan sebahagian daripada harta mereka. Dengan sebab itu maka wanita soleh ialah yang taat kepada Allah dan memelihara dirinya di belakang suaminya kerana Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khuatirkan nusyuz maka nasihatlah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar.”
(Surah al-Nisa’ ayat 34)

HAK SUAMI/TANGGUNGJAWAB ISTERI 
A. TAAT KEPADA SUAMI

Isteri tidak mempunyai banyak tanggungjawab terhadap suaminya. Tanggungjawab utama adalah untuk mentaati suami dalam segala urusan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Suruhan ini tertera dalam Qur'an dan hadis seperti di bawah.

Firman Allah maksudnya:
“Maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat Allah dan suaminya (dan yang memelihara kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara) ketika suami tidak hadir bersama, dengan pemeliharaan Allah dan pertolonganNya."
(Surah al-Nisa ayat 34)

Ketaatan kepada suami adalah terhad kepada perkara kebaikan sahaja. Tidak wajib patuh kepada suami sekiranya isteri disuruh melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Ini bertepatan dengan hadith Rasulullah s.a.w. maksudnya:


“Tidak boleh taat kepada seseorang dalam melakukan maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu dalam melakukan kebaikan.”

(Riwayat al-Bukhori dan Muslim)

B. LAYANAN YANG BAIK DAN DIHORMATI

Isteri bertanggungjawab memberi layanan yang sebaik-baiknyakepada suami. Begitu juga suami sewajamya dihormati. Dengan kata lain segala suruhan suami yang tidak bertentangan dengann bertentangan dengan kehendak Islam mesti dituruti. Layanan baik serta sifat hormat menghormati mampu mewujudkan kebahagiaan rumahtangga.

Firman Allah:

Maksudnya: ”Bukankah tiada balasan bagi amalan yang baik itu melainkan balasan yang baik juga.

(Surah al-Rahman: 60)

TANGGUNGJAWAB BERSAMA SUAMI ISTERI
A. KASIH SAYANG

Sifat kasih sayang merupakan faktor utama dalam mewujudkan persekitaran ceria dan bahagia dalam rumahtangga. Perasaan kasih sayang antara suami isteri akan menentukan rumahtangga itu berkekalan dan mewujudkan Kerjasama antara suami isteri. Sebuah rumahtangga tidak akan kekal jika perasaan kasih sayang tidak wujud antara suami isteri. Kasih sayang merupakan pemangkin untuk kebahagiaan rumahtangga.

Maksudnya:

“Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaanNya dan rahmatNya, bahawa ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki isteri daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu hidup bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikanNya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang yang berfikir.

(Surah al-Rum: 21)

Maksudnya:

“Isteri-isteri kamu adalah sebagai pakaian bagi kamu dan kamu sebagai pakaian bagi mereka.”
(Surah al-Baqarah: 187)

Maksudnya:

“Dan bergaullah dengan isterimu dengan baik, jika kamu membenci mereka kerana sesuatu sebab bersabarlah kerana Allah menjadikannya kebaikanyang banyak.”
(Surah al-Nisa': 19)

Hubungan suami isteri perlu berasaskan kepercayaan antara satu sama lain. Kepercayaan ini akan wujud jika suami isteri mempunyai sifat amanah. Amanah dalam ertikata senang untuk berbicara isihati dan kedua pihak dapat menerima satu sama lain dengan redha dan ikhlas. Kepercayaan ini terbentuk melalui saluran komunikasiyang terbuka.

Maksudnya:

“Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar hidup dalam kerugirm,ic~li yang beriman dan mengerjakan amal sal~h dan salitrg nasi~satmenasihati supaya mempertahankan kebenaran dan saling nasihatinenasihah' supaya mengamalkan kebenaran.”
(Surah al-Asr: 1-3)

Maksudnya:

“Isteri-isteri kamu adalah sebagai pakaian bagi kamu dan kamu sebagaipakaian bagi mereka.”
(Surah al-Baqarah: 187)

Maksudnya:

“Dan bergaullah dengan isterimu dengan baik, jika kamu membenci mereka kerana sesuatu sebab bersabarlah kerana Allah menjadikannya kebaikan yang banyak.
(Sarah al-Isra'; 19)

AMANAH

Hubungan suami isteri perlu berasaskan kepercayaan antara satu sama lain. Kepercayaan ini akan wujud jika suami isteri mempunyai sifat amanah. Amanah dalam ertikata senang untuk berbicara isihati dan kedua pihak dapat menerima satu sama lain dengan redha dan ikhlas. Kepercayaan ini terbentuk melalui saluran komunikasi yang terbuka.

Maksudnya: 

“Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar hidup dalam kerugian, kecuali yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling nasihat menasihati supaya mempertahankan kebenaran dan saling nasihat menasihati supaya mengamalkan kebenaran.”
(Surah aI-Asr: 1-3)

WUJUDKAN PERGAULAN YANG BAIK 
Pergaulan yang baik antara suami isteri menjadi asas kepadapembentukan keluarga bahagia. Pergaulan yang baik akanmewujudkan suasana harmoni dan tenang dala~n rumahtangga.Persekitaran ini dapat menyuburkan hubungan antara suami isteridan seterusnya mewujudkan keadaan hormat menghormati danmembentuk semangat kekitaan dan paduan dalam keluarga.

Maksudnya:

“Dan orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang lain (suami atau isteri). Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan.”

(Surah Ali Imran: 134)

Maksudnya 
“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu mengumpat antara satu dengan lain.
(Surah al-Hujurat: 12)

HUBUNGAN KELAMIN 

Akad nikah menghalalkan seorang lelaki dan perempuan mengadakna hubungan kelamin secara sah. Hubungan ini merupakan satu hubungan yang intim dan personal dan tidak boleh diceritakan kepada orang ramai. Hubungan kelamin merupakan rahsia keluarga. Ia adalah merupakan sebahagian daripada ibadah kehidupan berkeluarga.

Maksudnya:

“Dan gaullah isteri-isteri kamu dengan baik. Kemudian apabila kamu tidakmenyukai mereka maka bersabarlah kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, pada hal Allah menjadikan adanya kebaikan yang banyak.”
(Surah al-Nisa': 19)

Maksudnya:

“Dan bagi kamu pahala kerana bersetubuh dengan isteri. Bertanya para sahabat: Apakah seseorang dari kami melepaskan syahwatnya mendapat pahala? Apakah: pendapat kamu kalau meletakkannya (syahwat itu) pada yang haram apakah tidak ia berdosa? Maka begitulah bila ia meletakkan pada tempatnya yang halal ia pasti beroleh pahala.”

(Riwayat Muslim)

Dalam hubungan kelamin kerjasama dan sifat bertolak ansur antara pasangan perlu dipupuk. Pasangan perlu saling memahami keperluan masing. Pasangan perlu berterus terang dalam menceritakanan keperluan masing-masing kerana perasaan segan dan malu akan mempengaruhi pencapaian kepuasan masing-masing. Walaupun begitu ada jalan dan mesa tertentu di mana hubungan kelamin tidak digalakkan. 

Maksudnya:

“Dialah (Allah) yang menciptakan kamu semua dari (hakikat) diri yang satu, dan ia mengadakan daripada hakikat itu pasangannya (diri suami isteri), untuk bersenang hati dan hidup mesra yang satu kepada yang lain. Ketika suami mencampuri isterinya, mengandunglah ia dengan kandungan yang ringan, serta teruslah ia dengan keadaan itu (ke suatu waktu). Kemudian ketika ia merasa berat (dan menaruh bimbang) berdoalah suami isteri itu kepada Tuhan mereka (dengan berkata): Sesungguhnya jika Engkau (wahai Tuhan kami) mengurniakan kami nikmat yang baik, tentulah kami menjadi dari orang-orang yang bersyukur.
(Surah aZ-A'rafI 189)

MENGHORMATI PERSEMENDAAN

Pasangan suami isteri adalah individu dari keluarga yang berlainan.Keluarga masing-masing telah membesarkan insan dengan caragaya yang berlainan. Walaupun begitu sebagai pasangan kita perlu memahami dan menghonnati mereka. Dalam masyarakat kita perkahwinan bukan sahaja antara dua individu yang berkasih sayang tetapi melibatkan pertalian hubungan persaudaraan antara dua keluarga.

SAMA-SAMA MEMAHAMI MASALAH PASANGAN

Pasangan suami isteri merupakan dua personaliti yang berlainan. Sebagai manusia biasa pasangan mungkin mempunyai masalah tersendiri. Oleh itu, pasangan mestilah saling memahami kelemahan diri dan bekerjasama untuk mengatasi masalah yang dihadapi supaya hubungan yang baru terbentuk ini dapat berkembang.

Maksudnya:

“Bersabarlah terhadap apa jua yang menimpa kamu sesungguhnya yang demikian itu termasuk hak-hak yang diwajibkan oleh Allah.

(Surah Luqman: 17)

Maksudnya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelangaran.”

(Surah al-Maidah: 2)

SUAMI ISTERI MEMPUNYAI SIFAT CEMBURU

Perasaan cemburu merupakan fitrah semulajadi manusia. Perasaan cemburu ini timbul atas dasar percintaan antara pasangan. Cemburu terbahagi kepada dua, iaitu berasaskan keimanan dan cemburu berasaskan nafsu. Cemburu berasaskan keimanan akan membawa keharmonian dan kebahagiaan rumahtangga manakala cemburu atas dasar nafsu akan merosakkan rumahtangga.

“Sesungguhnya sifat cemburu itu ada yang disukai Allah dan ada yang dibenci A1lah. Dan di antara buruk sangka itu pun ada yang disukai Allah dan ada yang dibencinya. Cemburu yang disukai Allah ialah perasaan cemburu terhadap masalah yang patut dicurigai. Cemburu yang dibenci Allah ialah cemburu terhadap sesuatu yang tidak patut diragui. Buruk sangka yang disukai Allah ialah buruk sangka terhadap dirinya ketika dalam pertempuran. Buruk sangka yang tidak disukai Allah ialah buruk sangka yang bersarang dalam jiwa seseorang. 


(Riwayat Ahmad, Abu Daud dan al-Nasaei)

Seorang suami juga dituntut mengawal isterinya dari sebarang gejala buruk yang boleh merosakkan kehormatan dan nama baiknya. Lantaran itu dia digalakkan agar bersikap cemburu terhadap isterinya. Sabda Rasulullah s.a.w.:

Maksudnya:

“Sesungguhnya Allah cemburu dan seorang mukmin juga canburu, dan cemburu Allah itu ketika seseorang hambaNya melakukan sesuatu yang diharamkan ke atasnya.

KETERAMPILAN YANG BAIK

Bagi mewujudkan kebahagiaan hubungan suami isteri pasangan perlu memiliki keterampilan diri yang baik. Keterampilan diri mencerminkan keperibadian seseorang. Justeru itu, setiap pasangan perlu berusaha supaya memiliki sifat tersebut. 

Sabda Rasulullah s.a.w:

Maksudnya:

“ Sesungguhnya aku berhias untuk isteriku sebagaimana ia sesungguhnya berhias untukku. Aku tidak ingin hakku tidak dipenuhi oleh isteriku kerana aku wajib memenuhi haknya yang ada padaku, kerana Allah telah berfirman: “dan mereka (para isteri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipan menurut cara yang baik.".

(Riwayat Ibn Abbas)

HARTA BERSAMA

Islam membenarkan individu dan keluarga memiliki harta persendirian. Walau bagaimanapun cara pengumpulan harta hendaklah dilakukan dengan cara yang sah dan halal. Umat Islam dilarang mencari harta hinggakan lupa mengerjakan ibadah yang lain.

Maksudnya:

“Dan carilah pada apa yang dikurniakan oIeh Tuhan kamu untuk perkampungan akhirat dan jangan lupa nasib kamu di dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik terhadap kamu dan janganlah melakukan kerosakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak menyintai para perosak.”

(Surah al-Qasas: 77)

Maksudnya: 

“Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang lain) di antara kamu dengan jaIan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan hasrat kamu (memberi rasuah) kepada hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya)

(Surah al-Baqarah: 188)

KERJASAMA 
Kerjasama antara suami isteri perlu dipupuk dari ke semasa kesemasa. Kerjasama tersebut akan mengurangkan beban serta dapat mencapai keharmonian rumahtangga Sifat tolong menolong menjadi intipati kehidupan berkeluarga dan akan membentuk semangat kekitaan dalam keluarga Semangat kekitaan yang timbul daripada kerjasama dengan sendirinya akan meningkat paduan keluarga dan kemungkinan menghindarkan perpecahan keluarga.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksudnya :
“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”
(Surah al-Maidah ayat 2)


No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML