Sunday, March 9, 2014

BUANG BAYI SALAH DI SISI ISLAMIsu buang bayi yang semakin menular hari ini, kononnya mendapat perhatian sesetengah pihak. Namun, ia tidak seperti yang diwar-warkan. Ia hanyalah gimik semata-mata. Ia berdasarkan beberapa bukti :


1. Isu buang bayi diambil perhatian, sedangkan isu penzinaan tidak pula dilihat.

2. Isu buang bayi diambil perhatian, sedangkan isu pembunuhan manusia tidak diselesaikan dengan cara Islam.

3. Isu buang bayi diambil perhatian, sedangkan undang-undang Islam masih lagi diketepikan.4. Isu buang bayi diambil perhatian, sedangkan institusi pelacuran masih hidup

5. Dan banyak lagi.
Di dalam artikel ini, suka untuk saya ketengahkan tentang pengharaman buang bayi, dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Antara yang boleh dijelaskan di sini ialah :

1. Penzinaan atau pelacuran diharamkan oleh Islam
2. Kes penzinaan tidak diselesaikan dengan undang-undang Islam
3. Undang-undang Islam ditolak
4. Pusat-pusat pelacuran underground masih berkembang biak
5. Pembuangan bayi terhasil daripada amalan-amalan haram yang disebutkan ini

Sebelum Buang Bayi...

1. Penzinaan atau pelacuran yang diharamkan oleh Islam, semakin berleluasa.

a. Islam mengharamkan zina dengan dalil yang jelas di dalam al Quran, Surah al Isra, ayat 32 :

Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa kerosakan)

b. Telah disebut di dalam ayat ini bahawa zina tersebut akan membawa kerosakan. Antara kerosakan yang dapat dilihat ialah “pembuangan bayi” yang terjadi hari ini. Maka, Islam melarang sebarang kerosakan, tetapi sekular mempromosikan “zina” melalui serangan pemikiran sekularisme ( Mahyuddin Mokthar, Intisari Diskusi Buku Kenapa Kita Menolak Sekularisme, terbitan Pustaka Alaf Azhari, MANHAL PMRAM, ms 2 )

c. Kajian Nationwide telah menyiarkan statistik pada 2006, menunjukkan bahawa Malaysia berada di tangga ke 63, bilangan pengidap Aids yang teramai. Disebut bahawa pengidap Aids di Malaysia seramai 52 000 orang. Sepertimana yang kita ketahui, faktor terbesar Aids ialah disebabkan “zina”.

2. Kes Penzinaan tidak diselesaikan dengan cara Islam

a. Islam menggariskan bahawa hukuman bagi penzina terbahagi kepada dua jenis, iaitu samada sudah berkahwin, atau belum berkahwin. Orang yang berkahwin dikenakan hukuman rejam sehingga mati, manakala orang yang belum berkahwin dikenakan sebat sebanyak 100 kali, dan dibuang negeri. ( Dr Mustafa al Khin, Dr Mustafa Bugho, Dr Ali asy Syarbaji, al Fiqhul Manhaji, cet. ke 8, 2007, Darul Qalam, jil. 3, ms 417-420 )

b. Maka, apabila zina tidak dapat diselesaikan melalui cara sekular, akan menyebabkan berlakunya kes pembuangan bayi yang berleluasa. Pemerintah sepatutnya bertanggungjawab dalam melaksanakan hukuman Islam bagi penzina. Pemerintah yang tidak melaksanakannya dianggap sebagai satu jenayah. Allah SWT berfirman

Maksudnya : dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir (Surah al Ma’idah : 44)

Di dalam ayat 45 menyebut dengan perkataan “zalim”, dan ayat 47 menyebut dengan perkataan “fasiq”. Jelas menunjukkan bahawa undang-undang Allah ini adalah satu kewajipan yang wajib dilaksanakan.

c. Undang-undang sekular, menjatuhkan hukuman denda beberapa ribu ringgit, sebatan (tidak sama dengan cara Islam) dan sebagainya, yang tidak sesuai untuk membasmi kes penzinaan. Bahkan pihak mahkamah terikat dengan undang-undang ini, yang jelas bercanggah dengan Islam.

3. Undang-undang Islam ditolak

a. Antara perkara yang menyebabkan lagi pembuangan bayi, ialah penolakan terhadap undang-undang Islam. Lihatlah firman Allah SWT di dalam Surah al Maidah, ayat 44 yang telah disebutkan sebelum ini. Manusia hari ini inginkan keamanan, sedangkan mereka menolak undang-undang Allah.

Sesudah itu, patutkah mereka berpandukan lagi kepada undang-undang Jahiliyah? Siapakah yang lebih baik undang-undangnya berbanding undang-undang Allah, bagi mereka yang yakin? (Surah al Ma’idah : 50)

b. Undang-undang Islam bukan sahaja ditolak, bahkan dipersenda dan dihina. Sedangkan mereka mendakwa bahawa inginkan keamanan dan kesejahteraan. Mereka yang mempersenda undang-undang Allah boleh membatalkan akidahnya. ( Dr Mustafa al Khin, Dr Mustafa Bugho, Dr Ali asy Syarbaji, al Fiqhul Manhaji, cet. ke 8, 2007, Darul Qalam, jil. 3, ms 466-467 )

Allah SWT berfirman

Itulah batas-batas larangan Allah, maka janganlah kamu menghampirinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat hukumnya kepada sekalian manusia supaya mereka bertakwa. (Surah al Baqarah : 187)

4. Pusat-pusat pelacuran underground

a. Pusat-pusat pelacuran yang masih lagi wujud di beberapa tempat yang sedia makruf, kurang dikenakan tindakan yang sewajarnya. Bapa-bapa ayam masih lagi beroperasi dan bebas menjalankan “perniagaan anak dara”. Pelacur-pelacur merasa seronok apabila mendapat habuan setiap malam, sedangkan mereka lupa bahawa mereka telah dibinatangkan.

b. Kenapakah pusat pelacuran ini boleh berkembang biak walaupun telah digariskan undang-undang? Jawapannya ialah, undang-undang yang digariskan tersebut tidak selari dengan Islam. Firman Allah SWT :

Itulah aturan-aturan hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya; dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim (Surah al Baqarah : 229)

FirmanNya lagi

Dan itulah aturan-aturan hukum Allah, diterangkan kepada kaum yang (mahu) mengetahui dan memahaminya (Surah al Baqarah : 30)

Mempersoalkan tentang buang anak, seharusnya melihat kepada pelaksanaan undang-undang Islam yang semakin hari dinafikan oleh pemerintah.

c. Menghapuskan pusat-pusat pelacuran bagi pemerintah adalah satu perkara yang wajib. Sekiranya ia tidak dilakukan, maka pemerintah tersebut akan menanggung dosa sehinggalah terlucut jawatannya. ( Dr Mustafa al Khin, Dr Mustafa Bugho, Dr Ali asy Syarbaji, al Fiqhul Manhaji, cet. ke 8, 2007, Darul Qalam, jil. 3, ms 537-539 )

Pembuangan Bayi Terhasil Daripada Amalan-amalan Haram Ini

1. Sebelum ini telah disenaraikan beberapa perkara sebelum terhasilnya bayi yang terbuang. Kesemuanya adalah amalan haram, lalu menghasilkan anak haram, dan seterusnya berlakukan kes pembuangan bayi secara haram. Ia terhasil daripada perbuatan-perbuatan haram. Iaitu :

a. Penzinaan yang diharamkan
b. Pemerintah yang tidak melaksanakan undang-undang Islam
c. Penzinaan tidak diselesaikan dengan cara Islam
d. Pusat pelacuran yang diharamkan berkembang pesat

2. Maka, pembuangan anak ini disebabkan beberapa punca, samada pemerintah dan perempuan yang berzina. Pemerintah yang tidak melaksanakan undang-undang Islam, turut menerima dosa yang setimpal atas perbuatan mereka yang tidak melaksanakan undang-undang Islam.

3. Di dalam al Quran sudah menyebutkan bahawa zina itu akan membawa kerosakan, dan di antara kerosakan tersebut ialah jangkitan aids, pembuangan bayi, membunuh bayi dan banyak lagi. ( Dr Wahbah Zuhaili, at Tafsir al Munir, Fil Aqidah Wasy Syari’ah Wal Manhaj, cet. 9 Darul Fikr, jilid 8 ms 75 )

4. Pemerintah yang tidak melaksanakan undang-undang Islam juga akan menimbulkan kerosakan dan kezaliman. Ini kerana mereka sendiri sudah dikatakan sebagai zalim. Perkara ini telah diakui oleh Allah SWT :

Maksudnya : dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim (Surah al Ma’idah : 44)

Dalil Pengharaman Buang Bayi

Hukum buang bayi diharamkan di dalam Islam. Berdasarkan kepada dalil-dalil berikut :

1. Allah SWT berfirman di dalam Surah al An’am, ayat 151

Maksudnya : Katakanlah: “Marilah, supaya aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu kepada kamu, iaitu janganlah kamu sekutukan dengan Allah sesuatupun; dan hendaklah (kamu) membuat baik kepada ibu bapa; dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kepapaan, (sebenarnya) Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu hampiri kejahatan-kejahatan (zina) - yang terang daripadanya dan yang tersembunyi; dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan jalan yang hak (yang dibenarkan oleh syarak). Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu, supaya kamu memahaminya.

a. Daripada ayat ini, terdapat dua ayat yang menjelaskan tentang pengharamannya ( Dr Wahbah Zuhaili, at Tafsir al Munir, Fil Aqidah Wasy Syari’ah Wal Manhaj, cet. 9 Darul Fikr, jilid 4 ms450-451). Iaitu :

Pertama : Dilarang membunuh anak, kerana khuatirkan kemiskinan

Maka, apabila diharamkan membunuh anak kerana bimbangkan kemiskinan, apatah lagi sekiranya membunuh anak tanpa sebab, dengan membuang anak contohnya.

Kedua : Dilarang daripada menghampiri penzinaan

Iaitu larangan daripada menghampiri kejahatan atau penzinaan. Samada secara terang-terangan, ataupun secara sembunyi.

Ketiga : Dilarang daripada membunuh jiwa

Iaitu larangan membunuh jiwa. Samada anak sendiri, atau sesiapa sahaja. Buang anak adalah salah satu bentuk pembunuhan yang diharamkan.

b. Ayat-ayat di atas saling berkaitan di antara satu sama lain. Pada mulanya disebut tentang larangan membunuh anak, kemudian ayat melarang penzinaan, dan disusuli pula dengan larangan membunuh jiwa.

2. Allah SWT berfirman di dalam Surah al Isra’, ayat 31-33

Maksudnya : Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kepapaan; Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka adalah satu kesalahan yang besar. Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa kerosakan). Dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan warisannya berkuasa menuntut balas. Dalam pada itu, janganlah ia melampau-lampau dalam menuntut balas bunuh itu, kerana sesungguhnya ia adalah mendapat sepenuh-penuh pertolongan (menurut hukum Syarak).

a. Ayat di dalam Surah al Isra ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, iaitu bermula daripada ayat 22 sehingga 33. Kesemuanya menceritakan tentang dosa-dosa besar.

b. Membunuh anak khuatirkan kefakiran di antara dosa-dosa besar. Apatah lagi membunuh anak disebabkan alasan yang lebih ringan daripada itu. Ia juga berdasarkan hadis Nabi SAW yang akan disebutkan selepas ini. ( Dr Wahbah Zuhaili, at Tafsir al Munir, Fil Aqidah Wasy Syari’ah Wal Manhaj, cet. 9 Darul Fikr, jilid 8 ms 73-74 )

3. Hadis Nabi SAW

Daripada Ibnu Mas’ud RA, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW : Apakah dosa yang paling besar? Baginda SA menjawab : Sekiranya kamu menjadikan tuhan yang setanding dengan Allah, sedangkan Dialah yang mencipta kamu. Aku bertanya lagi : Kemudian dosa apa? Baginda SAW menjawab : Sekiranya kamu membunuh anak kamu kerana takut dia berkongsi makanan bersama kamu (kemiskinan). Aku bertanya lagi : Kemudian? Baginda SAW menjawab : Sekiranya kamu berzina dengan jiran kamu.

( Ibnu Hibban, Shahih Ibnu Hibban, cet. Mu’assasah ar Risalah bah. 10, ms 263 no. 4415 / Imam Bukhari, Shahih Bukhari bah. 13, ms 394 no. 4117 / ibid. bah. 14, ms 420 no. 4389 dan banyak lagi )

a. Jelas di dalam hadis ini, larangan membunuh anak, dan ia di antara dosa yang besar, yang tersenarai. Apatah lagi membunuh anak tanpa sebarang alasan, dan anak tersebut hasil daripada penzinaan.

b. Maka, berzina adalah dosa besar, kemudian anak hasil penzinaan tersebut dibuang. Ini juga merupakan dosa yang besar. Maka, terdapat dua dosa besar yang ditanggung oleh penzina yang membuang anaknya.

Kesimpulan

1. Maqasid syariah (tujuan pensyariatan) menjaga 5 perkara, iaitu Agama, jiwa (maruah atau nyawa), harta, akal dan keturunan. ( Dr Jamaluddin Atiah, Nahwa Taf’il Maqasid asy Syariah, cet. pertama 1422, Darul Fikr, fasal 1, bah. 2, ms 28 - 48 )

a. Penzinaan akan merosakkan Agama, jiwa dan keturunan, sedangkan Islam menjaga perkara-perkara tersebut dengan mengharamkan penzinaan dan menghalalkan perkahwinan.

b. Pembunuhan akan merosakkan jiwa, harta dan keturunan. Sedangkan Islam menjaga kesemuanya dengan mengharamkan pembunuhan, melainkan berperang untuk menegakkan kebenaran.

c. Buang anak yang merosakkan jiwa, keturunan, Agama, sedangkan Islam menjaga perkara tersebut dengan mengharamkan buang anak.

2. Tiada sebarang alasan untuk membolehkan buang anak. Walaupun ada yang beralasan dengan alasan-alasan berikut :

a. Tiada duit untuk sara hidup, maka terpaksa membuang anak kerana keperluan peribadi.

Ia telah dijawab oleh Allah SWT di dalam ayat sebelum ini ( Surah al An’am : 151, Surah al Isra : 32 dan hadis-hadis Shahih ). Iaitu rezeki itu adalah milik Allah. Bukan disebabkan anak. Bahkan di dalam ayat tersebut juga menjawab bahawa anak itu adalah rezeki yang sebenar.

b. Menjaga maruah keluarga, sekiranya anak tersebut diketahui orang.

Menjaga maruah keluarga bukanlah dengan berzina kemudian membuang anak. Tetapi menjaga maruah ialah dengan menghindarkan diri daripada lembah penzinaan. Seseorang yang “bekerja sebagai pelacur, tidak pernah merasa maruahnya tercalar. Tetapi apabila sudah melahirkan anak, mereka mula khuatir tentang maruah mereka.


No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML